Принципи

Универсалност – предлаганото решение (мярка) едно и също ли е за всички или облагоденства едни за сметка на други? Решава ли цял клас от проблеми трайно,  или само отделни частни случаи временно? 

Самоуправление – насърчава ли самостоятелността на хората, било то индивидуално или групово?

Свобода от принуда – увеличава ли свободата и утвърждава ли доброволното начало, или е някаква форма на принуда?

Лична отговорност – залага ли поемане на лична отговорност и съответно отчетност?

Върховенство на закона – установява ли ясни и универсални правила, или оставя поле за административен произвол?

Децентрализация – обобщава ли решенията от долу нагоре, или ги генерира и спуска от горе надолу под формата на заповеди, назначения, финансиране и т.н.?

Свобода на изразяване – ограничава ли по някакъв начин свободата на хората да общуват и да се изразяват вербално или невербално, писмено или устно, на живо или електронно?

Прозрачност – увеличава ли информираността на хората така, че те да могат да вземат самостоятелно по-добри решения?

Консенсус – включва ли повече хора във вземането на решения, или обратното – изключва, затруднява или отблъсква някои от участие? Дава ли достатъчно време и възможности за обсъждане и анализ, преди да се вземе окончателно решение?

Икономическа свобода – Увеличава или намалява данъчното бреме? Увеличава или намалява обществените разходи? Увеличава или ограничава възможностите за корупция? Отслабва или укрепва правата на собственост?

Старайте се въпросите и отговорите ви да уважават по-горните принципи. Зачитайте мнението на другите. Помагайте им да подобрят своите въпроси или отговори. Приемайте помощ им. Не допускайте нападки и обиди на личносттна, партийна, етническа или каквато и да е друга основа. Това е платформа за търсене на обединяващи, универсални решения на проблемите ни.

Обмислете въпроса или отговора си добре преди да го постнете. Аргументирайте се старателно. Проучете съответната тема добре, за да сте по-полезни.

Добре дошли в Защо?, където можете да задавате въпроси на хора със знания и опит, както и да споделяте знанията и опита си с другите.
...